Privacy Policy

Support

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Türkiye’de kurulu; Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, yurtiçi ve yurtdışı turistik ve özel amaçlı seyahat ve nakliyecilik hizmetleri vb. etkinliklerin organizasyonu alanında faaliyet gösteren 785329 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı Gezi Makinesi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (ŞİRKET) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KANUN) 4. Maddesine belirtildiği şekilde;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenerek, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, İlgili mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle kişisel verileri 6698 Sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre usul ve esaslara uygun biçimde işleyebilir. Gezi Makinesi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi ya da alt markası “Magic Break” ya da sair isimleri altında düzenlenen organizasyonları kapsamında kişinin; kimlik verilerini, iletişim verilerini, finansal verilerini, özel nitelikli kişisel verilerini, çalışma ve iş hayatı verilerini, görsel ve işitsel verilerini, web sitesi/uygulama kullanım verilerini, şirketin sunduğu hizmetler kapsamında elde edilen kişisel verileri, şirketin sunduğu hizmetler neticesinde oluşturulan sözleşme verilerini kanunun öngördüğü amaçlar doğrultusunda kullanabilir.


Gerçek Kişi ve Tüzel Kişilerin Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni
Şirket tarafından; kanunda çerçevesi çizili sınır ve amaçlar dahilinde kalmak suretiyle;
Şirkete, alt markalara ve iş ortaklarına ait web siteleri, uygulamalar, Facebook, Google, Twitter, Instagram, doğrudan yazılı sözleşme ile satış, hizmet alınan üçüncü parti kurum ve kuruluşlar ile iş ortaklarından sağlanan veriler aracılığı ile müşterilerin ve muhtemel müşterilerin kişisel verileri toplanmaktadır.
Şirketin satış platformunu geliştirme ve daha kullanışlı hale getirme amacına yönelik olarak hukuki sınırlar dahilinde şirketin ya da alt firma ve markalara veya iş ortaklarına ait web sayfası ve mobil uygulama üzerinden çerezler aracılığı ile müşterinin elektronik verileri toplanmaktadır.
Şirket müşterileri ve muhtemel müşterilerle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda, 6698 Sayılı Kanunun çizdiği çerçeveler dahilinde gerçekleşir. Söz konusu veriler öncelikle müşteri güvenliği ve hizmetin devamlılığı, ölçümleme, hizmet geliştirme ve iyileştirme, reklam vb. ticari amaçlar doğrultusunda kullanılır. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Muhtemel müşterilerin şirkete kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, ileriki bir zamanda müşteriye daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler, veri sahibinin talebi halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.


Gerçek Kişi ve Tüzel Kişilerin Verilerinin İşleme Amacı
Şirket tarafından müşterilerin ve muhtemel müşterilerin kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanunun ve sair ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve süreyle;
Teklif gönderilmesi, Şirketin sağlamış olduğu hizmet ya da ürün ile ilgili olarak fatura ve diğer belgelerin müşteriye iletilmesi, Müşterinin almış olduğu hizmet ya da üründe bir değişiklik meydana gelmesi halinde müşterinin bilgilendirilmesi, Şirketin sağladığı hizmet ve ürünler ile ilgili olarak müşterilere destek verilmesi, Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması, Şirket tarafından sağlanan bir hizmet/ürün ile ilgili müşterilere bilgilendirme/reklam gönderilmesi, Ödeme ve muhasebe süreçlerinin kontrolü ve yönetimi, Müşterilere ve muhtemel müşterilere promosyon ve hediye gönderilmesi, Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve icrası, Kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması, Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin hizmet kalitesi amacıyla kayıt altında tutulması, Satış öncesi ve sonrası hizmetlerin iyileştirilmesi, Şirketin sağladığı hizmet ve ürünler ile ilgili olarak müşteriler ile iletişim kurulması, Müşterilerin talebi halinde sözleşmesinin ve kişisel verilerinin kontrolü ile müşterinin bilgilendirilmesi, Şirket web sitesi ve uygulaması üzerinden müşteri hesabının oluşturulması, güncellenmesi ve pasif hale getirilmesi, Şirket içi muhtelif idari, finansal ve ticari raporlamalar yapılması, Hizmet/ürün kalite kontrolü yapılması, müşteri deneyiminin raporlanması ve memnuniyet anketi yapılması, Başta Turizm Bakanlığı ve Şirketin tabi olduğu sair ilgili kamu kurum ve kuruluşların talimatları ile yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Toplu elektronik ileti yönetimi yapılması amaçlarıyla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere müşterilerin ve muhtemel müşterilerin kişisel verileri işlenmektedir.


Gerçek Kişi ve Tüzel Kişilerin Verilerinin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatın çizdiği sınırlamalar dahilinde müşterilerin ve muhtemel müşterilerin verileri, yurtiçinde ve yurtdışında yer alan üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır;
Şirket müşterilerine satın alınan hizmet/ürün ile ilgili bilgilendirme ve fatura gönderimi amacıyla e-posta ve SMS göndermek için hizmet alınan 3. Kişiler, Şirket müşterilerine destek sağlamak, gerektiğinde iletişime geçmek amacıyla destek hizmeti alınan Call-Center kuruluşları, Şirket müşterilerine iletilecek promosyon ve hediye gönderimine aracılık eden üçüncü gerçek ve tüzel kişi şahıslar, Şirket müşterilerine yönelik müstakbel hizmet, organizasyon ve ürünlerle ilgili olarak tanıtım, bilgilendirme ve reklam gönderileri için hizmet alınan çağrı merkezi, toplu e-mail gönderimi, toplu SMS gönderimi ve sair reklam hizmetlerine aracılık eden üçüncü şahıs kişiler, Şirket müşterilerinin sağlanan hizmet/üründen memnun kalıp kalmadıklarına yönelik memnuiyet anketi yapılması amacıyla hizmet alınan üçüncü şahıs kişiler, İdari, finansal ve hukuki denetim amacıyla hizmet alınan üçüncü kişiler, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve arşiv oluşturulması amacıyla hizmet alınan üçüncü şahıslar, Müşterilere sağlanan ürün ve hizmet ile ilgili olarak sözleşmesel ve kanuni zorunluluklar nedeniyle kişisel veri paylaşma mecburiyeti olan üçüncü şahıs kamu ve özel kişileri, Şirkete ait https://www.gezimakinesi.com ve https://www.magicbreak.com.tr/ internet siteleri ile alt markalara ait diğer internet siteleri ve iş ortaklarına ait web sitelerine hosting hizmeti sağlayan üçüncü şahıslar, Şirketin sağladığı ürün ve hizmetler ile ticari amaçları doğrultusunda gerekli hizmetlerin sağlanması için Gezi Makinesi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi tedarikçileri, sponsorları ve çözüm ortakları ile şirket iştirakleri.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7 uyarınca, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak;
Şirket tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verisi işlenmiş ise bununla ilgili bilgi talep etme, Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, Üstteki iki maddede yer alan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Çerez Politikası
Web sitemize giriş yaparak, bu politikayı ve gizlilik politikamızı kabul etmiş oluyorsunuz.
Web sitemiz sizi “hatırlamasını” sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerez kullanır. Çerezler, deneyiminiz ve ilgi alanlarınızla ilgili bize bilgi verir ve sitede gezinirken size yardımcı olur. Bu bilgiler genellikle, siteyi bir sonraki ziyaretinizde içerik, hizmet ve reklamların daha uygun ve yararlı olması için kullanılır. Eğer bir web sitesi çerez kullanmıyorsa, sitede yeni bir sayfaya gittiğinizde her defasında sizi yeni ziyaretçi sanacaktır.
Çerez (Cookie) nedir?
Çerez, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır ve bir web sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur. Her bir çerez, sizin web tarayıcınıza özgüdür. Çerezler web sitesinin, tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizde ne olduğu gibi bilgileri hatırlamasına yardımcı olur.
Çerezler nasıl kapatılır veya silinir?
Çerezlerin tümünü ya da bazılarını engellemeniz, hatta daha önceden ayarlanmış çerezleri silmeniz mümkündür, ancak bunu yaptığınızda web sitesinin bazı işlevlerini kaybedebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını çerezleri reddedecek şekilde düzenlemediğiniz takdirde, sistemimiz web sitemizi ziyaret ettiğiniz andan itibaren çerezleri oluşturmaya başlayacaktır. Çerezleri nasıl silebileceğinizi öğrenmek için lütfen https://www.aboutcookies.org adresini ziyaret ediniz.
Sitede hangi tür çerezler kullanılır?
Kendi çerezlerimize ek olarak üçüncü parti tedarikçi ve reklam ağları (Google analytics, doubleclick vb. ağlar), sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, Twitter vb.) ile diğer iş ortaklarımız, ziyaretlerinize dayalı olarak reklam sunmak ve daha iyi ve kişileştirilmiş hizmet sağlama amacıyla çerez kullanabilirler.


İşlem Güvenliği, Gizlilik ve Denetim
Müşterilerin, muhtemel müşterilerin, iş ortaklarının, çalışanların ve şirket ile ilgisi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri gizlidir. Gezi Makinesi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak, uhdemizde bulunan müşteri ve diğer kişilerin bilgilerinin bu kapsamda yapılan düzenlemeler gereği gizliliğinin korunması, güvenliğin sağlanması, işlenmesi ve paylaşımı hassasiyet içeren bir durumdur. Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır. Kişisel veriler, sözleşme ya da kanuna aykırı bir amaç için kullanılmaz, kopyalanmaz, çoğaltılmaz ve satılmaz.
Gezi Makinesi ve Magic Break tarafından, toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gereken tüm idari ve teknik önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda hizmet alınan üçüncü şahısların seçiminde veri güvenliği konusunda azami önem gösterilmektedir. Şirket, kişisel verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi konusunda şirketi içi ve dışı denetimler ile periyodik sistem bakımını sağlamaktadır.
Kişisel veri güvenliği ile ilgili soru ve talepleriniz ile ilgili olarak;
Burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanarak şirketimizin aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan adresine iadeli taahhütlü mektup ile ya da bizzat müracaatta bulunabilirsiniz.
Yapılacak başvuru üzerine Şirketimiz tarafından, talebin size ait olup olmadığının teyidi amacıyla ek kimlik doğrulama istenebilir. Yapılacak başvuruların şahsen yapılması gerekmekte olup, yalnızca hak sahiplerine kanunun öngördüğü bilgi ve belgeler teslim edilir. Kişisel veri sahipleri adına eş, çocuk, anne, baba gibi birinci derece yakın olsa dahi üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel vekaletname bulunması gerekmektedir.
Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Konaklar Mah. Selvili Sk. Emlak Bankası 1/2 Kat.1 D.1 4.Levent/İSTANBUL” adresine iletilmesi, Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun iletişim bilgileri sayfamızda yer alan KEP adresine elektronik posta ile gönderilmesi, Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gezimakinesi.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi.


İletişim Bilgileri
Gezi Makinesi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
Adres: Konaklar Mah. Selvili Sok. Emlak Bankası Apt.1/2 Kat.1 D.1 4.Levent/İSTANBUL
Telefon: 0212 257 0221

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.